Front

Terms Of Service

 

Nordgard Web.tjenester leverer serverplass, markedsføring og utvikling av materiale for World Wide Web. Vi har både juridiske og etiske regler som må overholdes i forbindelse med disse tjenester.

Vårt generelle formål er å være leverandør i forbindelse med presentasjon av informasjon via Internett. Vi forbeholder oss rett til å suspendere eller avslutte en kundes adgang til enhver service som vi leverer hvis vi finner at denne service er blitt misbrukt.

 

1. Generelt

Tjenesteavtalen (TOS) er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på www.nordgard.no, samt event. bestillingsskjema, som kunden fyller ut for å få adgang til Nordgard Web.tjenester sine tjenester. Avtalen vil til en hver tid forefinnes tilgjengelig på våre websider.

Avtalen er inngått og akseptert når kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema og betalt inn det fastsatte beløpet for produktet / tjenesten. Nordgard Web.tjenester vil ved e-post eller webside - bekrefte at bestillingen er mottatt. Nordgard Web.tjenester har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 5 virkedager etter at slik e - post bekreftelse ble sendt.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Nordgard Web.tjenester og som Nordgard Web.tjenester forholder seg til.

Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 12 måneder, med mindre annet er særskilt avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert jfr punkt 10. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper om oppsigelsen utføres i henhold til denne avtale.

Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

 

 

2. Tjenesten.

2.1. Generelt

Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos Nordgard Web.tjenester slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Nordgard Web.tjenester er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten.

Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til Nordgard Web.tjenester.

Nordgard Web.tjenester kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.

Nordgard Web.tjenester har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Ved bestilling, godtar kunden at Nordgard Web.tjenester sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt e-post adressen.

Vi vil reagere sterkt overfor de som måtte bruke eller forsøke å bruke en internettkonto eller datamaskin uten eierens tillatelse. Dette inkluderer passord-misbruk, tyveri av informasjon, misbruk av sikkerhets-huller mv.

Enhver uautorisert bruk av kontoer eller datamaskiner av Nordgard Web.tjenester sine kunder, uansett om det er angrep på kontoer eller datamaskiner hos Nordgard Web.tjenester, vil automatisk gi advarsel, suspensjon eller oppsigelse av konto og anmeldelse, avhengig av angrepets alvor.

 

2.2. Domeneregistrering.

Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett.

Når domenet er registrert vil kunden ha en eksklusiv bruksrett i tjenesteperioden(e)s løpetid forutsatt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås og registratorers navnpolitikk.

 

2.2.1. Navntjenere

Endringer av navntjenere finner som hovedregel sted ved at Kunden kontakter ny registrar for flytting.

Kunden er pålagt å sende melding til Nordgard Web.tjenester når slik flytting har funnet sted jf punkt 10. Manglende meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding faktisk er mottatt.

 

2.2.2. Tvisteløsning.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnpolitikk. Nordgard Web.tjenester tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som er pålagt Nordgard Web.tjenester iht. registraravtalen.

 

2.3. Flytting av domene til Nordgard Web.tjenester.

Dersom du kunne tenke deg å flytte ditt domene/webhotell til Nordgard Web.tjenester nå men allerede har betalt en annen ISP (Internet Service Provider) for en lengre periode, ønsker vi å tilby deg å flytte til Nordgard Web.tjenester og få GRATIS domeneadministrasjon og webhotell ut perioden du har betalt din forrige ISP.

Dette vil si tilsvarende webhotell eller tilnærmet tilsvarende webhotell som hos tidligere ISP. Dersom du kun har hatt domeneparkering/domeneforwarding får du vårt tilbud på det samme. Har du hatt webhotell tilbyr vi deg minimum vårt webhotell «Starter».

For å oppnå dette må du kunne dokumentere at du faktisk har hatt domene og webhotell hos en annen ISP. Hvilken ISP dette dreier seg om og hvilken type webhotell du har hatt og for hvor lang tid det er betalt. Ta kontakt og send dokumentasjon enten pr post eller via faks. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å sjekke opplysningene.

I tillegg må du binde deg skriftlig til å benytte samme webhotell (eller høyere) i ett år etter at gratisperiode går ut. Selve bestillingen på overflytting kan du gjøre her via websiden. Faktura for perioden man binder seg for etter at gratisperioden er over vil bli sendt ut ca en mnd før gratisperioden går ut.

 

2.4. Webløsninger.

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.

Nordgard Web.tjenester er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser, tap av arbeidsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighet klar, hvis dette skulle forekomme. Alle kunder bør ha en oppdatert backup av sine hjemmesider/grafikk liggende lokalt hos seg selv. Skulle serveren gå ned, vil dette bli rettet hurtigst mulig innen for normal arbeidstid. Hvis vi ikke er i stand til å levere denne service fra dag til dag, vil kundene kunne kreve tilsvarende forholdsvis motregning ved neste fakturering eller kreditnota.

 

2.5. E-post.

Uoppfordret kommersiell reklame er ikke tillatt via epost, og vil resultere i suspensjon eller oppsigelse etter vurdering av Nordgard Web.tjenester sin ledelse.

Kommersiell reklame rettet opp mot domener på våre servere postet i diskusionsgrupper og via epost mailinglister er ikke tillatt. Upassende utsending kan resultere i suspensjon eller oppsigelse av tjenester levert av Nordgard Web.tjenester. Se i nyhetsgruppens eller mailinglistens charter om reklame er tillatt. «Spamming», eller utsendelser av beskjeder til mange forskjellige mottakere som ikke har bedt om å motta denne er uetisk og vil bli behandlet deretter. Disse regler trer i kraft selv om reklamen ikke er sendt ut direkte fra domenet, men at reklamen er direkte rettet opp mot et av kundens domener. Våre servere er satt opp til å sperre mail ut fra et domene om det sender flere enn 300 mail pr dag. Her har vi ingen unntak. Dette for å fjerne muligheten for å spamme fra vår server og dermed blackliste IP adressen til alle domener/brukere på den spesifikke serveren. Ønsker du å sende flere enn 300 mail pr dag, må du gjøre dette fra din egen PC og ikke fra en av Nordgard Web.tjenesters servere. Vi har en null policy mot spam.

 

2.6. Trafikk/Overføring.

For webhotell pakkene som inneholder "Ubegrenset overføring" gjelder dette kun av normalt innhold. Normalt innhold inkluderer ikke shareware, pornografi, eller lignende ressurskrevende materiale. Alle webpakker er begrenset av normalt ressursforbruk, slik at kontoer som tar unormalt stor del serverens ressurser vil bli stoppet. Slike kontoer vil måtte inngå egne avtaler om å bli flyttet til en egnet server tilpasset kundens forbruk.

 

 

3. Kundens plikter

3.1. Generelt.

Domenesøknad/bestilling av web kan utføres av Nordgard Web.tjenester på bakgrunn av informasjon fra kunden.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e - post el, kan Nordgard Web.tjenester ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel.

 

3.2. Domeneregistrering.

Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Nordgard Web.tjenester vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at Nordgard Web.tjenester kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til primær og sekundær navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Nordgard Web.tjenester formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

 

3.3. Programvare.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Nordgard Web.tjenester seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

 

3.3.1. Eierskap.

Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

 

3.3.2. Ansvar for publisering.

Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

 

3.3.3. Nordgard Web.tjenester har en familievennlig profil

Nordgard Web.tjenester forbeholder seg retten til å vurdere kunden individuellt, og dermed nekte service til de vi anser bryter med vår politikk. Kunder må kun bruke Nordgard Web.tjenester's webhotelltjenester til lovlige foremål. Dette inkluderer materiale som det er copyright på. Det er uttrykkelig forbudt å reklamere for, distribuere, oppbevare, behandle eller på annen vis håndtere uanstendig, pornografisk (mykporno eller hardporno), satanistisk og rasistisk materiale, eller materiale som krenker menneskeverdet, glorifiserer krig eller er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning ved hjelp av tjenester levert av Nordgard Web.tjenester. Det er helt opp til Nordgard Web.tjenester's ledelse å vurdere om dette er tilfellet.

Nordgard Web.tjenester kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

 

3.3.4. Konsesjoner.

Kunden og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

 

 

4. Kontrollmekanismer

4.1. Sikkerhet og intern-kontroll.

Nordgard Web.tjenester formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.

Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Nordgard Web.tjenester endringer av kontrollopplysninger.

 

4.2. Passord.

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Nordgard Web.tjenester har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord. Passordet som benyttes skal være av en slik karakter at det ikke kan gjettes eller direkte finnes i kundens navn, firma eller andre relasjoner. Kunden er selv ansvarlig for å bytte til et nytt passord når han har mottatt et midlertidig start passord fra Nordgard Web.tjenester.

 

4.3. Back Up.

Kunden er forpliktet til å ta kopi (back-up) av filer som publiseres gjennom Nordgard Web.tjenester sine servere. Det finnes et dertil godt egnet system for dette inne på Kundens Control Panel på serveren. Vi forutsetter at kunden benytter dette og i tillegg lagrer en kopi av sin backup på sin egen datamaskin hos han selv. Nordgard Web.tjenester vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt en slik kopi.

 

4.4. Innsyn og utlevering av opplysninger.

Nordgard Web.tjenester kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil.

Nordgard Web.tjenester har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser.

Nordgard Web.tjenester kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Nordgard Web.tjenester sine tjenestemaskiner. Nordgard Web.tjenester skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig.

Nordgard Web.tjenester vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Nordgard Web.tjenester ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.

Nordgard Web.tjenester forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

 

 

5. Priser og betaling

Betaling skal skje mot faktura. Ved forsinkelse kan Nordgard Web.tjenester krev at betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Faktura sendes ut med normalt 10 dagers forfall.

Nordgard Web.tjenester kan beregne seg et fakturagebyr iht. gjeldende satser.

Alle priser kan endres av Nordgard Web.tjenester med 3 måneders varsel, og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel ble avsendt si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale i henhold til den tidligere avtalte pris ut inneværende avtaleperiode.

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister på www.nordgard.no

Alle tjenester faktureres forskuddsvis for minst 12 måneder, med mindre annet er særskilt avtalt.

Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.

Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt, hvilket innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet.

 

 

6. Ansvarsbegrensing

6.1. Toppnivå registrar.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN eller annen toppnivåregistrar og som Nordgard Web.tjenester må respektere som registrar av domener. Nordgard Web.tjenester kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivå registrar.

 

6.2. Skadesløsholdelse.

Kunden forplikter seg til å holde Nordgard Web.tjenester skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Nordgard Web.tjenester som har sammenheng med det materiale som Kunden eller brukeren har formidlet gjennom Nordgard Web.tjenester sine tjenestemaskiner.

 

6.3. Fraskrivelse av ansvar.

Nordgard Web.tjenester kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Nordgard Web.tjenester vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Nordgard Web.tjenester holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Nordgard Web.tjenester kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Nordgard Web.tjenester side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde, og maksimalt 12 mnd leie. Ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nordgard Web.tjenester side, er erstatningsplikten begrenset til maks 1000 NOK.

Nordgard Web.tjenester er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra Nordgard Web.tjenester sine internettsider.

 

6.4. Notice and Take Down - opphør eller suspensjon uten varsel.

Nordgard Web.tjenester kan uten forutgående varsel fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Nordgard Web.tjenester sitt eget skjønn, synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Nordgard Web.tjenester sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som Nordgard Web.tjenester setter.

Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r). Likedan vil det ved oppsigelse eller suspensjon grunnet kundens misligholdelse av denne avtale ikke gi kunden noen rettigheter for tilbakebetaling av et eventuelt tilgodehavende.

 

7. Force majure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, DOS angrep etc. samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

 

 

 

8. Overdragelse, flytting eller videresalg

8.1. Overdragelse.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Nordgard Web.tjenester. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

 

8.2. Flytting av domene.

Ved flytting av domene til annen leverandør enn Nordgard Web.tjenester er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk.

Kundeforholdet til Nordgard Web.tjenester må kanselleres iht. punkt 10, hvis ikke vil Kundeforholdet fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

 

8.3. Flytting for øvrig.

Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til Nordgard Web.tjenester kanselleres iht. punkt 10, hvis ikke vil Kundeforholdet fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

 

8.4. Videresalg.

Videresalg av produkt, plass eller funksjonalitet er ikke tillatt for produktene webhotell, eller andre produkter hvor dette spesifikt ikke er beskrevet som en mulighet på våre websider, eller uten en egen skriftlig avtale med Nordgard Web.tjenester.

 

 

 

9. Angrerett, oppsigelse og stenging

9.1. Generelt om Angrerett.

Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett.

Ved bruk av angreretten skal kunden sende inn signert, skriftlig melding om dette til Nordgard Web.tjenester og Nordgard Web.tjenester vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

 

9.1.1. Domeneregistrering og tilleggstjenester.

Domene - tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal - 14 dagers - angrefrist ikke er utløpt.

Tilleggstjenestene utføres fortløpende og er engangsytelser. Tjenesten kan ikke avbestilles når oppdraget er gjennomført før angrefristen på 14 dager.

Dersom Nordgard Web.tjenester mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er hhv. registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet. Om domenet alt er registrert når Nordgard Web.tjenester mottar avbestillingen, vil avgiften påløpt for dette IKKE refunderes.

 

9.1.2. Øvrige Tjenester.

Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er posttemplet eller på annen måte meddelt Nordgard Web.tjenester innen utgangen av angrefristen.

 

9.2. Generelt om oppsigelse.

Ved oppsigelse av Tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet.

Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

 

9.2.1. Oppsigelse fra Kunden.

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 2 måneder før utløpsdato for domenet som er relatert opp mot tjenesten utløper. Tidspunktet for domenets utløp finner du i whois hos domenets toppnivåregistrar. Oppsigelse etter dette tidspunkt betyr at Nordgard Web.tjenester alt har forskuddtert tjenesten og det medfører da at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

Oppsigelse skal finne sted iht. punkt 10.

 

9.2.2. Oppsigelse fra Nordgard Web.tjenester

Nordgard Web.tjenester forbeholder seg retten til å si opp en tjeneste til enhver tid, med 30 dagers varsel. Alle gebyr/leieavgifter m.v. som er betalt forut, vil bli forholdsmessigt tilbakebetalt, hvis Nordgard Web.tjenester benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder de til enhver tid gjeldende betingelser, vil det ikke skje noen refundering, og oppsigelse kan iverksettes umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden.

 

9.3. Stenging eller suspensjon.

Ved brudd på bestemmelsene i denne avtalen,. eller ved manglende betaling jf. 5. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. 10., vil Nordgard Web.tjenester nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.

Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av Nordgard Web.tjenester forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 9.2 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

 

 

 

10. Fremgangsmåte ved behov for brukerstøtte, ved oppsigelse, angrerett mv.

Generelt.

Ved behov for brukerstøtte, ved eventuelle feilsituasjoner eller ved ønske om å benytte seg av angrerett, flytting, oppsigelse eller for bestilling av tilleggstjenester eller ved andre endringer av tjenesteomfanget skal kunden henvende seg til Nordgard Web.tjenester sin kundeservice via support systemet på www.nordgard.no/support.

Dette gjøres ved at kunden logger seg inn på sine kundesider og legger inn sine ønsker der. Våre månedlige lave priser er ikke basert på at vi kan utføre personlig support service via telefon. Vi vil normalt kun besvare henvendelser sendt oss via våre support sider, og har intet ansvar for henvendelser forsøkt sendt oss via epost eller tjenester som sms, Facebook etc. Henvendelser lagt inn via våre supportsider besvares fortløpende, og vi vil etterstrebe å besvare alle henvendelser senest iløpet av 24 timer etter innleggelse.

 

10.1. Sikkerhet ved endringer.

Nordgard Web.tjenester kan velge å ignorere henvendelser når endringsskjema sendes fra en avsender som ikke er registrert som Kunde eller bruker hos Nordgard Web.tjenester, ved mangelfullt eller uleselig utfylt skjema.

 

10.2. Endringsskjema

Bestilling av endring på tjenester skal legges inn via www.nordgard.no/support/

Kunden må ved enkelte endringer kunne bekrefte at bestillingen er utført av rette person, ved å kunne svare på kontrollspørsmål som verifiserer eierskapet til tjenestene.

 

10.3. Avbestillingsskjema

Ønsker kunden at tjenesten skal opphøre og at en ny tjenesteperiode ikke skal påløpe må kunden minimum 2 - to - måneder før ny periode påløper (se 9.2.1) logge inn på kundesiden på www.nordgard.no/support og her legge inn oppsigelse av domenet. Alle fakturer skal være betalt før domenet låses opp og eventuell overflyttings kode utleveres.

 

 

11. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Nordgard Web.tjenester vil ved kundens unnlatelse av betaling kreve inn sine krav via et norsk godkjent inkasso firma. Vi benytter pr idag Akros Inkasso, Ulsmågveien 7 , 5224 Nesttun. - AKROS AS orgnr. 879439892 , inkassobevilling nr. 41 – 2002, i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf. §§4 og 5 gitt av FINANSTILSYNET. Alle gebyrer i forbindelse med inkasso vil bli krevd inn fra Akros av kunden.

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan Nordgard Web.tjenester kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.

Nordgard Web.tjenester forbeholder seg retten til å vedta verneting.

Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

 

 

12. Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.

 

---

Om kunden ikke aksepterer denne avtalen, plikter han å tilkjennegi dette umiddelbart via Nordgard Web.tjenester sitt service system www.nordgard.no/support

Denne avtalen ble flyttet over og videreført fra Nordgard Web.tjenester sine gamle websider og til de nye websider den 26.nov.2011.

Siste oppdatering er fra den:    01.jan.2008

 

 

Besøkende

Vi har 2 gjester her nå

Registrere domene?

Domenesjekk :
Sjekk alle typer
.no    .se  .dk  
.com .net .info .org   .biz .co.uk

10 Years 2001-2011